احکام کتاب مقدس

 

 احکام  کتاب مقدس

 

•  بی حرمتی به پدر و مادر

 

•هر کسی که پدر یا مادر خود را لعنت کند البته کشته شود (لاویان 20 :9 ) 

 

•کسیکه به فحشا دچار شود باید کشته شود: 

 

• “و کسی که با زن دیگری زنا کند ...زانی و زانیه البته کشته شوند. ... و اگر مردی با مردی مثل با زن بخوابد هر دو فجور کرده‌اند. هر دو ایشان البته کشته شوند. خون ایشان بر خود ایشان است.  (لاویان 20‌:‌ 9ـ 16)

 

 کسیکه با حیوان مجامعت کند کشته شود:

 

 و مردی که با بهیمه‌ای جماع کند البته کشته شود و آن بهیمه را نیز بکشید. 16 و زنی که به بهیمه‌ای نزدیک شود تا با آن جماع کند آن زن و بهیمه را بکش. البته کشته شوند خون آنها بر خود آنهاست . (لاویان ‌‌‌20: ‌15)

 

 •اگر گاو کسی را بکشد گاو با صاحبش سنگسار میشود:

 

 «و هر گاه گاوی به شاخ خود مردی یا زنی را بزند که او بمیرد، گاو را البته سنگسار کنند... و لیکن اگر گاو قبل از آن شاخ زن می‌بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز به قتل رسانند...

 (خروج 21:‌‌‌28 ـ 32)

 

 قطع کردن دست

«و اگر دو شخص با یکدیگر منازعه نمایند و زن یکی پیش آید تا شوهر خود را از دست زننده‌اش رها کند و دست خود را دراز کرده عورت او را بگیرد پس دست او را قطع کن و چشم تو بر او ترحم نکند» (تثنیه 25:‌11 ـ 12)

 

سنگسار

 اگر مردی پسر لجوج و سرکش داشته باشد که با وجود تنبیهات مکرر والدین از ایشان اطاعت نکند باید پدر و مادرش او را نزد ریش سفیدان شهر ببرند و بگویند:

" این پسر ما لجوج و سرکش است حرف ما را گوش نمی کند و به ولخرجی و میگساری می پردازد" آنگاه اهالی شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد به این طریق شرارت را از میان خود دور خواهید کرد و همه جوانان اسرائیل این واقعه را شنیده خواهند ترسید .                                                                                                                      [تثنیه 18:21-21 ]

 

اگر در هنگامه ازدواج بکارت دختر به هر دلیلی از بین رفته باشد دختر سنگسار میشود :

 

 «لیکن اگر این سخن راست باشد و علامت بکارت آن دختر پیدا نشود آنگاه دختر را نزد در خانة پدرش بیرون آورند و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمایندتا بمیرد». 

 (تثنیه 22:‌20 ـ 21)

 

سنگسار هیزم فروش

و چون‌ بنی‌اسرائیل‌ در صحرا بودند، کسی‌ را یافتند که‌ در روز سَبَّت‌ هیزم‌ جمع‌ می‌کرد.و کسانی‌ که‌ او را یافتند که‌ هیزم‌ جمع‌ می‌کرد، او را نزد موسی‌ و هارون‌ و تمامی‌ جماعت‌ آوردند.و او را در حبس‌ نگاه‌ داشتند، زیراکه‌ اعلام‌ نشده‌ بود که‌ با وی‌ چه‌ باید کرد.و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: «این‌ شخص‌ البته‌ کشته‌ شود، تمامی‌ جماعت‌ او را بیرون‌ از لشکرگاه‌ با سنگها سنگسار کنند.»پس‌ تمامی‌ جماعت‌ او را بیرون‌ از لشکرگاه‌ آورده‌، او را سنگسار کردند و بمرد، چنانکه‌ خداوند به‌ موسی‌ امر کرده‌ بود.

اعداد 15: 32

 

 سنگسار در موارد دیگری نیز وجود دارد مانند اینکه کسی که در نزاع به خدا کفر بگوید و یا جادوگر یا احضار کننده ارواح. ـ 6 لاویان 24:14-23 » لاویان 27:20

 

 سوزاندن در آتش 

 

اگرمردی با زنی و با مادر آن زن نزدیکی کند هر سه باید زنده زنده سوزانده شوند:

 

 اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد این قباحت است. او و ایشان به آتش سوخته شوند تا در میان شما قباحتی نباشد (لاویان 20 : 14)

 

  دختر کاهن اگر زنا کند باید به آتش سوزانده شود .

 

 «و دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بی‌عصمت ساخته باشد، پدر خود را بی‌عصمت کرده است به آتش سوخته شود» (لاویان 21:‌9)

 

 حکم مرتد

 

 اگر بشنوید مرد یا زنی " بت یا خورشید و ماه وستارگان را که من پرستش آن را اکیدا قدغن کردم عبادت کند " مرد یا زن را به بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا بمیرد

 

(تثنیه 17 : 2 -7 )

 

 

 

 6 و اگر ... تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید عبادت نماییم ... او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن.

البته او را به قتل رسان .... 10 و او را به سنگ سنگسار نما تا بمیرد چونکه میخواست تو را از یَهُوَه خدایت که تو را از زمین مصر از خانة بندگی بیرون آورد منحرف سازد .           

 

 ( تثنیه فصل 6:13 -11)

 

 کشتار همگانی

 

 اگر دربارة یکی از شهرهایی که یَهُوَه خدایت به تو به جهت سکونت میدهد خبر یابی 13 که بعضی پسران بلّیعال از میان تو بیرون رفته ساکنان شهر خود را منحرف ساخته گفته‌اند برویم و خدایان غیر را که نشناخته‌اید عبادت نماییم

14 آنگاه تفحص و تجسس نموده نیکو استفسار نما. و اینک اگر این امر صحیح و یقین باشد که این رجاست در میان تو معمول شده است 15 البته ساکنان آن شهر را به دم شمشیر بکُش و آنرا با هرچه در آن است و بهایمش را به دم شمشیر هلاک نما.  16 و همة غنیمت آنرا در میان کوچه‌اش جمع کن و شهر را با تمامی غنیمتش برای یَهُوَه خدایت به آتش بالکّل بسوزان و آن تا به ابد تلّی خواهد بود و بار دیگر بنا نخواهد شد.

 

تثنیه فصل 12:13 -17

 

قدیس توماس آکویناس [متوفی 1274 م ] که یکی از بزرگترین و صاحب نفوذترین دانشمندان مسیحی است می گوید :

 

 در مورد بدعت گذاران دو نکته باید رعایت شود یکی نسبت به بدعت گذاران و دیگری نسبت به کلیسا،نسبت به بدعت گذاران گناهی وجود دارد که آنان به سبب آن گناه نه تنها باید با تکفیراز کلیساجدا شوند بلکه باید با مرگ نیز از جهان منقطع شوند

خلاصه الاهیات 2\2  مسئله 11 ، مقاله 3

 

 میکائیل سروتوس

 

 وی مردی اسپانیایی بود که پس از مطالعۀ کتاب مقدس به این نتیجه رسید که مسئلۀ تثلیث که بر حسب اعتقادنامۀ نیقیه برای عموم مسیحیان امری مسجل شده بود در آن وجود ندارد، کلیسای پروتستان (و دقیق تر بگوییم کلیسای کالونی) وی را به خاطر رد تثلیث، در 1553.م در آتش زنده زنده سوزاند (تاریخ جامع ادیان، جان ناس، ص 680 و 681)

قتل عام در آلبی

در قرن دوازدهم فرقه‌ای به وجود آمد که با مالکیت اراضی توسط کلیسا مخالف بودند و معتقد بودند که کلیسا باید به دوران انجیلی باز گردد و همچون گذشته روحانیون فقط به تبلیغ احکام بپردازند و از امور دنیوی و تشریفات کلیسایی کناره‌گیری کنند اما درخواست این گروه با مذاق سران و رهبران مسیحی سازگار نبود و تصمیم به قلع و قمع این فرقه گرفتند . در 1208 میلادی پاپ اینوسنت سوم سپاهی را برای این منظور گسیل داشت این جنگ به طول انجامید و بیست سال ادامه یافت، لشکریان پاپ قساوت عجیبی را از خود به نمایش گذاشتند آرنو Arnaud که نایب پاپ و سردار لشکر بود شهر بژیه Begiers را به تصرف خویش درآورد و دستور قتل عام تمام سکنه را صادر کرد، از او سؤال شد، آیا کودکان و مخالفین با الحاد را نیز بکشند؟ جواب داد : آری همه را بکشید خدا بندگان خوب خود را باز خواهد شناخت!

 

(دربارۀ مفهوم انجیل‌ها، کری ولف)

خوان آنتونیو لورنت Juan Antonio Lorente که از منشیان محکمۀ تفتیش عقاید مادرید بوده است می‌نویسد : « قلم من از شرح این صحنه‌های وحشتناک عاجز است زیرا من چیزی سراغ ندارم که به قدر نحوۀ رفتار قاضیان محکمۀ تفتیش عقاید با روح احسان و شفقت عیسی مسیح مغایر باشد. ... وقتی متهم بر اثر شکنجه‌ها نیمه جان می‌شد از او درخواست اعتراف و ابراز پشیمانی می‌کردند، اگر متهم اعتراف می کرد و ابراز پشیمانی و توبه می نمود، در حق او لطف می‌کردند و قبل از انداختن در آتش خفه‌اش می‌کردند، اما اگر از اعتراف خودداری می‌کرد او را به عنوان مرتدی که از کرده‌اش پشیمان نیست زنده زنده می‌سوزاندند

 

(دربارۀ مفهوم انجیل‌ها، کری ولف)

 

 یکی از وحشیانه‌ترین و سخت‌ترین شکنجه‌ها در مورد مایکل ستلر ( Michael Sattler ) مؤلف اعترافنامۀ اشلایتهام اعمال شد .

 

وی که از رهبران آناباپتیست بود به سبب بدعت محاکمه و در 1527 اعدام شد حکمی که داوران برای وی صادر کردند چنین بود :

« مایکل ستلر به جلاد سپرده شود تا او را به محل اعدام ببرد و زبانش را ببرد، آنگاه او را به گاری ببندد و با انبر تفتیده دو بار بخش‌هایی از بدنش را بکند ، پس از اینکه او به بیرون از دروازه برده شد پنج بار دیگر به همین شیوه بدنش دریده شود » پس از اینکه به دستور عمل شد او را به عنوان یک بدعتکار سوزاندند تا خاکستر شد . برادران همقطارش با شمشیر به قتل رسیدند و خواهرانش غرق شدند همچنین همسر وی نیز چند روز بعد غرق شد (مسیحیت از لابلای متون، رابرت وان وورست ، فصل پنجم، محاکمه و مرگ مایکل ستلر، ص 321)

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید