خشونت در کتاب مقدس

خشونت در کتاب مقدس

خشونت یکی از نسبت هایی است که به طور مدام مبشرین مسیحی و رسانه های غربی  در باره اسلام به کار می برند.

پاپ یندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید.

دانمارک با کشیدن کاریکتور هایی جلوه خشنی از پیامبر اسلام نشان داد.

نماینده مجلس هلند با ساخت فیلم فتنه قران را کتاب تروریستی معرفی کرد.

و...

سازمانهای تبشیری مسیحی نیز مدام بر طبل این فتنه می کوبند و با تمام امکانات رسانه ای از جمله ساخت کارتون، بازی های رایانه ای، اخبار رسانه ای، فیلم های سینمایی، سایت های اینترنتی و... به طور مستقیم و غیر مستقیم در صدد معرفی چهره خشنی از اسلام هستند. 

و شور بختانه برخی از افراطیون سلفی با ارتکاب جنایات وحشیانه ای با نام اسلام  هم بهانه های لازم برای خشن جلوه دادن اسلام  را در اختیار ایشان گذاشتند.

و همه و همه دست به دست هم دادند تا بتوانند چهره ای تاریک از خورشید محبت و معنویت اسلام بسازند

آیینی که اساس دین را محبت و تمام سوره سوره قرانش با مهربانی و بخشندگی آغاز میشود .

 

و به مومنانش می آموزد چتر مهربانی ات بر سر تمام نوع انسانی بگستران زیرا آنها یا برادر دینی تو هستند و یا در انسانیت شریک و نظیر تو 

 

 پیامبر اسلام ثلی الله علیه و آله میفرماید : آیا دین چیزی جز محبت هست؟

 

البته ما جوهره تمامی ادیان از جمله اسلام و مسیحیت و یهود و...را محبت و معنویت میدانیم و احترام تمامی پیروانش را به حکم انسانی و الهی لازم و ضروری میدانیم اما در این مجال کوچک میخواهیم سفری کوتاه در عمق کتاب مقدس و متون مسیحی را داشته باشیم تا همه خود ببینند و بدانند که کسی که خانه اش از شیشه است نباید به خانه دیگران سنگ اندازی کند

 

اکنون ببینیم کتاب مقدس در باره جهاد چه میگوید؟

 

 قبلا گفته شد که کتاب مقدس مسیحیان تنها انجیل نیست بلکه از دو مجموعه عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است

گر چه احکام عهد عتیق نسخ شد ولی الهیات و داستانهای تاریخی ان قابل نسخ شدن نیست و مسیحیان معتقدند که تمام کتاب مقدس به الهام خداست 

1-حکم جهاد در کتاب مقدس

قوم خدا از مصر رهایی می یابند و می خواهند در ارض موعود ساکن شوند و ببینیم با ساکنان بومی این منطقه چه می کنند خداوند چنین فرمان می دهد:

 "   اما از شهرهای این امت هایی که یَهُوه، خدایت، تو را به ملکیت می دهد، هیچ ذی نفس را زنده مگذار. بلکه ایشان را، ....، بالکل هلاک ساز. "

      (تثنیه : 16:20)

 

نیز خداوند به شاوول فرمان می‌دهد:

«حال برو و مردم عمالیق را قتل عام کن. بر آنها رحم نکن، بلکه

زن و مرد و طفل شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر و الاغ، همه را

نابود کن» (اول سموییل، 3:15)

 

2-کشتار هر ذی نفس

اکنون باید دید قوم خدا این دستور یهوه را چگونه اجرا کردند یوشع در ادامه کشور گشایی های خود به سرزمین اریحا رسید و به شهر حمله ور شد ...

    "و قوم یعنی هرکس پیش روی خود به شهر برآمد و شهر را گرفتند. 21 و هرآنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و حتی گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاک کردند....

     و شهر را با آنچه در آن بود به آتش سوزانیدند. لیکن نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین را به خزانة خانة یَهُوَه گذاردند. "

           

(یوشع 6: 20-25)

 

3-کشتار به جرم عدم اجازه ورود

بنی اسرائیل در مسیر بازگشت از مصر به سرزمین کنعان میخواستند از میان سرزمین سیحون عبور کنند اما پادشاه سیحون اجازه عبور به ایشان را نداد به همین علت بنی اسرائیل به سیحون حمله کردند و...

 

و یَهُوَه خدای ما او را به دست ما تسلیم نموده او را با پسرانش و جمیع قومش زدیم. 34 و تمامی شهرهای او را در آنوقت گرفته مردان و زنان و اطفال هر شهر را هلاک کردیم که یکی را باقی نگذاشتیم.

(تثنیه 2 :32-37)

 

4-هلوکاست باشان

 

هنگامی که به سرزمین پهناور باشان حمله میکنند کتاب مقدس داستان را چنین بازگو میکند:        

" پس یَهُوَه خدای ما عوج ملک باشان را نیز و تمامی قومش را به دست ما تسلیم نموده و در آنوقت همة شهرهایش را گرفتیم و شهری نماند که از ایشان نگرفتیم یعنی شصت شهر و تمامی مرزبوم اَرجوب که مملکت عوج در باشان بود.

 

 جمیع اینها شهرهای حصاردار با دیوارهای بلند و دروازهها و پشتبندها بود سوای قُرای بیحصارِ بسیار کثیر. 6 و آنها را بالکلّ هلاک کردیم هر شهر را با مردان و زنان و اطفال هلاک ساختیم."

 (تثنیه : 3 : 3 - 7)

 

5-فقط دختران باکره زنده بمانند

 

کتاب مقدس می نویسد وقتی قوم خدا با مدیان برخورد کردند و با مدیان به طوری که یَهُوَه موسی را امر فرموده بود جنگ کرده همة ذکوران را کشتند.

"و بنیاسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و جمیع بهایم و جمیع مواشی ایشان و همة املاک ایشان را غارت کردند. 10 و تمامی شهرها و مساکن و قلعههای ایشان را به آتش سوزانیدند. ... و موسی بر رؤسای لشکر یعنی سرداران هزارهها و سرداران صدها که از خدمت جنگ باز آمده بودندغضبناک شد. 15 و موسی به ایشان گفت: “آیا همة زنان را زنده نگاه داشتید؟ ... پس الآن هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر زنی را که مرد را شناخته با او همبستر شده باشد بکشید. 18 و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده برای خود زنده نگاه دارید. و از انسان از زنانی که مرد را نشناخته بودند سی و دو هزار نفر بودند."(اعداد : 31 - 1)

 
 

6-قتل عام یوشع

" و شهر را با آنچه در آن بود به آتش سوزانیدند. لیکن نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین را به خزانة خانة یَهُوَه گذاردند."

(یوشع 5: 20-25)   

 

7-پنج شهر از نقشه پاک شد

 

«پس یوشع تمامی آن زمین یعنی کوهستان و جنوب و هامون و وادیها و جمیع ملوک آنها را زده، کسی را باقی نگذاشت و هر ذینفس را هلاک کرده، چنان که یَهُوَه، خدای اسرائیل، امر فرموده بود. یَهُوَه، خدای اسرائیل، برای اسرائیل جنگ می کرد.»

 

8-برخورد با اسرا

"و چون ملوک را نزد یوشع بیرون آوردند، یوشع تمامی مردان اسرائیل را خواند و به سرداران مردان جنگی که همراه وی می رفتند، گفت: نزدیک بیایید و پای های خود را بر گردن این ملوک بگذارید. پس نزدیک آمده، پای های خود را برگردن ایشان گذاردند"

(یوشع، 10: 16-18 -27)

 

9-کشتار فجیع داود به خاطر اینکه ...

 

«و داود و مردانش بر آمده بر جشوریان و جوزّیان و عمالقه هجوم آوردند زیرا که این طوایف در ایام قدیم در آن زمین از شور تا به زمین مصر ساکن می بودند و داود اهل آن زمین را شکست داده مرد یا زنی زنده نگذاشت...»

 (اول سموئیل 27 : 8 – 10) 

 

اما اینکه چرا داود به زنان نیز رحم نکرد و هیچکس را زنده نگذاشت خواندنی است.  

 

«و وداود مرد یا زنی را زنده نگذاشت که به جتّ بیایند زیرا گفت مبادا درباره ما خبر آورده بگویند که داود چنین کرده است » (اول سموئیل 27 : 11)

 

10-کشتار  ایرانیان

 

در زمان خشایار شاه پس از انکه ملکه وشتی حاضر نشد بی حجاب در مجلس فرمانروایان حضور یابد مورد غضب پادشاه قرار گرفت و این شد که استر دختری یهودی ملکه ایران شد و پس از اتفاقاتی مردخای پسر عموی استر  فرمانی بنام پادشاه نوشت و آن را به همه جا فرستاد . فرمانی که به یهودیان اجازه می داد مخالفین خود را از هر قومی که باشند ، بکشند و دارایی شان را به غنیمت بگیرند .

در آن روز تنها در پایتخت پانصد نفر را که ده پسر هامان نیز جزو آنها بودند ، کشته اند . روز بعد باز یهودیان پایتخت جمع شدند و سیصد نفر دیگر را کشتند ، بقیه یهودیان در سایر استان ها هفتاد و پنج هزار نفر از دشمنان خود را کشتند (استر 32:10)

هنوز هر ساله یهودیان به یاد بود این روزه میگیرند و سپس جشنی با شکوه بر پا میدارند  که به عنوان پوریم معروف است

 

11-خشونت در کلیسای مسیح

 

صرف نظر از کتاب مقدس هر گاه تاریخ کلیسا را ورق می زنیم خشونت های حیرت آوری می بینیم. خشوت هایی که در پیروان دیگر ادیان کمتر شاهد بودیم.

 

12-قتل عام در آلبی

 

در قرن دوازدهم فرقه‌ای به وجود آمد که با مالکیت اراضی توسط کلیسا مخالف بودند و معتقد بودند که کلیسا باید به دوران انجیلی باز گردد و همچون گذشته روحانیون فقط به تبلیغ احکام بپردازند و از امور دنیوی و تشریفات کلیسایی کناره‌گیری کنند اما درخواست این گروه با مذاق سران و رهبران مسیحی سازگار نبود و تصمیم به قلع و قمع این فرقه گرفتند .

 

در 1208 میلادی پاپ اینوسنت سوم سپاهی را برای این منظور گسیل داشت این جنگ به طول انجامید و بیست سال ادامه یافت، لشکریان پاپ قساوت عجیبی را از خود به نمایش گذاشتند آرنو Arnaud که نایب پاپ و سردار لشکر بود شهر بژیه Begiers را به تصرف خویش درآورد و دستور قتل عام تمام سکنه را صادر کرد، از او سؤال شد، آیا کودکان و مخالفین با الحاد را نیز بکشند؟ جواب داد : آری همه را بکشید خدا بندگان خوب خود را باز خواهد شناخت!  (دربارۀ مفهوم انجیل‌ها، کری ولف)

خوان آنتونیو لورنت Juan Antonio Lorente که از منشیان محکمۀ تفتیش عقاید مادرید بوده است می‌نویسد :    « قلم من از شرح این صحنه‌های وحشتناک عاجز است زیرا من چیزی سراغ ندارم که به قدر نحوۀ رفتار قاضیان محکمۀ تفتیش عقاید با روح احسان و شفقت عیسی مسیح مغایر باشد. ... وقتی متهم بر اثر شکنجه‌ها نیمه جان می‌شد از او درخواست اعتراف و ابراز پشیمانی می‌کردند، اگر متهم اعتراف می کرد و ابراز پشیمانی و توبه می نمود، در حق او لطف می‌کردند و قبل از انداختن در آتش خفه‌اش می‌کردند، اما اگر از اعتراف خودداری می‌کرد او را به عنوان مرتدی که از کرده‌اش پشیمان نیست زنده زنده می‌سوزاندند . (دربارۀ مفهوم انجیل‌ها، کری ولف)

 

 

 

 

 

12-میکائیل سروتوس

 

وی مردی اسپانیایی بود که پس از مطالعۀ کتاب مقدس به این نتیجه رسید که مسئلۀ تثلیث که بر حسب اعتقادنامۀ نیقیه برای عموم مسیحیان امری مسجل شده بود در آن وجود ندارد، کلیسای پروتستان (و دقیق تر بگوییم کلیسای کالونی) وی را به خاطر رد تثلیث، در 1553.م در آتش زنده زنده سوزاند (تاریخ جامع ادیان، جان ناس، ص 680 و 681)

 

 

13- شکنجه ای دیگر :

 

یکی از وحشیانه‌ترین و سخت‌ترین شکنجه‌ها در مورد مایکل ستلر ( Michael Sattler ) مؤلف اعترافنامۀ اشلایتهام اعمال شد .

 

وی که از رهبران آناباپتیست بود به سبب بدعت محاکمه و در 1527 اعدام شد حکمی که داوران برای وی صادر کردند چنین بود :

 

« مایکل ستلر به جلاد سپرده شود تا او را به محل اعدام ببرد و زبانش را ببرد، آنگاه او را به گاری ببندد و با انبر تفتیده دو بار بخشهایی از بدنش را بکند ، پس از اینکه او به بیرون از دروازه برده شد پنج بار دیگر به همین شیوه بدنش دریده شود »

 پس از اینکه به دستور عمل شد او را به عنوان یک بدعتکار سوزاندند تا خاکستر شد . برادران همقطارش با شمشیر به قتل رسیدند و خواهرانش غرق شدند همچنین همسر وی نیز چند روز بعد غرق شد

(مسیحیت از لابلای متون، رابرت وان وورست ، فصل پنجم، محاکمه و مرگ مایکل ستلر، ص 321)

14-جنگهای صلیبی

 

در سال 1099 بعد از محاصره‌ای پنج هفته‌ای مسیحیان موفق به فتح بیت‌المقدس شدند گود فرو آدوبویون در نامه‌ای به پاپ نوشت :

 اگر می‌خواهید بدانید با دشمنانی که در بیت‌المقدس به دست ما افتادند چه معامله شد همینقدر بدانید که افراد ما در رواق سلیمان در لچه‌ای از خون مسلمانان می‌تاختند و خون تا زانوی مرکب می‌رسید (تاریخ عرب و اسلام، ص 327)

 

مورخین تعداد کشته شدگان این قتل عام خونین را هفتاد هزار نفر دانسته‌اند (الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج 1، ص 194)

 

 در پایان بد نیست آماری تقریبی از جنگ های پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را ببینید و سپس خود قضاوت کنید :

 

 سال وقوع جنگ

نام جنگ 

تاریخ طبری 

بحار الانوار طبقات دوم

 بدر

 84

84 84

 سوم

 احد

 70

109 109

 چهارم

 خندق

 9

9 11 پنجم بنی قریظه  850 900 700 ششم بنی المصطلق  --  10 10 هفتم خیبر  3 -- 98 هشتم موته  3 - 13 هشتم فتح مکه  21 -- 33 هشتم حنین و طائف  85  112 87           سایر جنگها   210 333  119 میانگین مجموع کشته ها   1405  1557  1274

 

/ 0 نظر / 401 بازدید