جملات امام نهم شیعیان را مقایسه کنید با جملات سایر دانشمندان

" در کدام مکتب به جز مکتب شیعه چنین جملات زیبایی وجود دارد. ؟ جملات امامان شیعه زیباترین جملاتی است که در عالم وجود دارد "

In which doctrine other than Shiite you can find such beautiful sentences? Sentences of Shiite Imamate are the most beautiful sentences existing in the world. 

 

جملاتی زیبا از امام جواد علیه السلام امام نهم شیعیان : منبع : مسند الام جواد علیه السلام

Sayings of the ninth Imamate ''Emam Javad'', reference:

 

14. Clerics (theologian) are unknown because of abundance of ignorant.

 

15. Our Prophet thought Ali 1000 words that 100 words originate from each word.

18. Visiting friends improve wisdom even though it is a little.

19. a person who obey it's essence (substance, soul) do what his enemy want.

10. Trusting in GOD is the cost of every valuable things and is the ladder of eminent attempts.

21. how a person whose God is his leader, will be mocked, how a person whose GOD is his seeker will runs away, and a person paying attention to other than GOD, GOD will leave him to that person.

22. a person not recognizing the entry will not find exit.

23. if you move gradually, you will achieve the goal or will close to it.

24. if you don't thank to GOD's blessing, it's like the sin that will not be forgiven.

25. a person abandoning peace and moderateness with people, discomfort will refer to him.

26. a person who work without knowledge, engaging in sabotage will be more than reconciliation.

27. When GOD's judgment come down, life (world) will become narrow to people.

28. World and lapse of time will manifest secrets.

29. Be careful amount of fear

30. in appearance being God's friend and in your heart not being his enemy

31. Four factors will help people in their job and life: health, freedom from want, knowledge and God's favor.

32. a person who is aware of oppression and a person who is in aid of oppression and a person who is pleased with oppression are all partner.

33. mankind death as a result of his sins is more than his death as a result of the hour of death, and his life as a result of beneficent is more than his life as a result of natural life.

34. three characteristics attract friendship: equity, assistance and unanimity in difficult situation, chastity and doing benevolent.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14 .  عالمان‌ ، به‌ سبب‌ زیادى‌ جاهلان‌ ، غریب‌اند.

 

15.  پیامبر اکرم‌  صلی الله علیه واله وسلم هزار کلمه‌ ( از علوم‌ را ) به‌ على‌  علیه السلام آموخت‌ که‌ از هر کلمه‌اى‌ هزار کلمه‌ منشعب‌ مى‌شد.

18.  ملاقات‌ و زیارت‌ برادران‌ سبب‌ گسترش‌ و بارورى‌ عقل‌ است‌ ، اگر چه‌ کم‌ و اندک‌ باشد.

19.  کسى‌ که‌ فرمان‌ هواى‌ نفس‌ خویش‌ برد ، آرزوى‌ دشمنش‌ را برآورد.     

10.  اعتماد به‌ خداوند بهاى‌ هر چیز گرانبها و نردبان‌ هر امر بلند مرتبه‌اى‌ است‌.

21.  چگونه‌ ضایع‌ مى‌شود کسى‌ که‌ خدا عهده‌دار و سرپرست‌ اوست‌ ، چگونه‌ فرار مى‌کند کسى‌ که‌ خدا جوینده‌ اوست‌ ، و کسى‌ که‌ توجهش‌ به‌ غیر خدا جلب‌ گردد ، خداوند او را به‌ همان‌ شخص‌ واگذار نماید.

22. کسى‌ که‌ محل‌ ورود را نشناسد ، از یافتن‌ محل‌ خروج‌ درمانده‌ گردد.

23.  اگر آرام‌ حرکت‌ کنید ، به‌ مقصود دست‌ یابید یا به‌ آن‌ نزدیک‌ مى‌شوید.

24.  نعمتى‌ که‌ براى‌ آن‌ شکرگزارى‌ نشود ، مانند گناهى‌ است‌ که‌ آمرزیده‌ نگردد. 

25.کسى‌ که‌ سازش‌ و مدارا با مردم‌ را رها کند ، ناراحتى‌ به‌ او روى‌ مى‌آورد.

26. کسى‌ که‌ بدون‌ علم‌ و دانش‌ کار کند ، خراب‌ کاریش‌ بیشتر از اصلاحش‌ خواهد شد. 

27.  چون‌ قضاى‌ الهى‌ فرود آید ، عرصه‌ بر آدمى‌ تنگ‌ آید.

28. روزگار و گذشت‌ زمان‌ ، پرده‌ از رازهاى‌ نهفته‌ برمى‌دارد.

29.  به‌ مقدار ترس‌ احتیاط کنید.

30 .  در ظ‌اهر دوست‌ خدا و در باطن‌ دشمن‌ او مباش‌.

31.  چهار چیز یارى‌ دهنده‌ انسان‌ در کار است‌ : سلامت‌ ، بى‌نیازى‌ ، دانش‌ و توفیق‌. 

32. کسى‌ که‌ آگاه‌ به‌ ظ‌لم‌ است‌ و کسى‌ که‌ کمک‌ کننده‌ بر ظ‌لم‌ است‌ و کسى‌ که‌ راضى‌ به‌ ظ‌لم‌ است‌ ، هر سه‌ شریکند.

33. مرگ‌ آدمى‌ به‌ سبب‌ گناهان‌ ، بیشتر است‌ از مرگش‌ به‌ واسطه‌ اجل‌ ، و زندگى‌ و ادامه‌ حیاتش‌ به‌ سبب‌ نیکوکارى‌ ، بیشتر است‌ از حیاتش‌ به‌ واسطه‌ عمر طبیعى‌. 

34. سه‌ خصلت‌ دوستى‌ را جلب‌ مى‌کند : انصاف‌ ، همراهى‌ و همدلى‌ در هنگام‌ سختى‌ و ناملایمات‌ ، پاک‌ دلى‌ و خیرخواهى‌ نسبت‌ به‌ دیگران‌.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

همین مطلب با ویرایشی دیگر :

" در کدام مکتب به جز مکتب شیعه چنین جملات زیبایی وجود دارد. ؟ جملات امامان شیعه زیباترین جملاتی است که در عالم وجود دارد "

In which doctrine other than Shiite you can find such beautiful sentences? Sentences of Shiite Imamate are the most beautiful sentences existing in the world. 

" احادیث امام نهم شیعیان امام جواد علیه السلام، منبع : کتاب مسند الامام جواد علیه السلام "

Sayings of the ninth Imamate ''Emam Javad'', reference:

14 .  عالمان‌ ، به‌ سبب‌ زیادى‌ جاهلان‌ ، غریب‌اند.

14. Clerics (theologian) are unknown because of abundance of ignorant.

15.  پیامبر اکرم‌  صلی الله علیه واله وسلم هزار کلمه‌ ( از علوم‌ را ) به‌ على‌  علیه السلام آموخت‌ که‌ از هر کلمه‌اى‌ هزار کلمه‌ منشعب‌ مى‌شد.

15. Our Prophet thought Ali 1000 words that 100 words originate from each word.

18.  ملاقات‌ و زیارت‌ برادران‌ سبب‌ گسترش‌ و بارورى‌ عقل‌ است‌ ، اگر چه‌ کم‌ و اندک‌ باشد.

18. Visiting friends improve wisdom even though it is a little.

19.  کسى‌ که‌ فرمان‌ هواى‌ نفس‌ خویش‌ برد ، آرزوى‌ دشمنش‌ را برآورد.     

19. a person who obey it's essence (substance, soul) do what his enemy want.

10.  اعتماد به‌ خداوند بهاى‌ هر چیز گرانبها و نردبان‌ هر امر بلند مرتبه‌اى‌ است‌.

10. Trusting in GOD is the cost of every valuable things and is the ladder of eminent attempts.

21.  چگونه‌ ضایع‌ مى‌شود کسى‌ که‌ خدا عهده‌دار و سرپرست‌ اوست‌ ، چگونه‌ فرار مى‌کند کسى‌ که‌ خدا جوینده‌ اوست‌ ، و کسى‌ که‌ توجهش‌ به‌ غیر خدا جلب‌ گردد ، خداوند او را به‌ همان‌ شخص‌ واگذار نماید.

21. how a person whose God is his leader, will be mocked, how a person whose GOD is his seeker will runs away, and a person paying attention to other than GOD, GOD will leave him to that person.

22. کسى‌ که‌ محل‌ ورود را نشناسد ، از یافتن‌ محل‌ خروج‌ درمانده‌ گردد.

22. a person not recognizing the entry will not find exit.

23.  اگر آرام‌ حرکت‌ کنید ، به‌ مقصود دست‌ یابید یا به‌ آن‌ نزدیک‌ مى‌شوید.

23. if you move gradually, you will achieve the goal or will close to it.

24.  نعمتى‌ که‌ براى‌ آن‌ شکرگزارى‌ نشود ، مانند گناهى‌ است‌ که‌ آمرزیده‌ نگردد. 

24. if you don't thank to GOD's blessing, it's like the sin that will not be forgiven.

 25.کسى‌ که‌ سازش‌ و مدارا با مردم‌ را رها کند ، ناراحتى‌ به‌ او روى‌ مى‌آورد.

25. a person abandoning peace and moderateness with people, discomfort will refer to him.

26. کسى‌ که‌ بدون‌ علم‌ و دانش‌ کار کند ، خراب‌ کاریش‌ بیشتر از اصلاحش‌ خواهد شد. 

26. a person who work without knowledge, engaging in sabotage will be more than reconciliation.

27.  چون‌ قضاى‌ الهى‌ فرود آید ، عرصه‌ بر آدمى‌ تنگ‌ آید.

27. When GOD's judgment come down, life (world) will become narrow to people.

28. روزگار و گذشت‌ زمان‌ ، پرده‌ از رازهاى‌ نهفته‌ برمى‌دارد.

28. World and lapse of time will manifest secrets.

29.  به‌ مقدار ترس‌ احتیاط کنید.

29. Be careful amount of fear

30 .  در ظ‌اهر دوست‌ خدا و در باطن‌ دشمن‌ او مباش‌.

30. in appearance being God's friend and in your heart not being his enemy

31.  چهار چیز یارى‌ دهنده‌ انسان‌ در کار است‌ : سلامت‌ ، بى‌نیازى‌ ، دانش‌ و توفیق‌. 

31. Four factors will help people in their job and life: health, freedom from want, knowledge and God's favor.

32. کسى‌ که‌ آگاه‌ به‌ ظ‌لم‌ است‌ و کسى‌ که‌ کمک‌ کننده‌ بر ظ‌لم‌ است‌ و کسى‌ که‌ راضى‌ به‌ ظ‌لم‌ است‌ ، هر سه‌ شریکند.

32. a person who is aware of oppression and a person who is in aid of oppression and a person who is pleased with oppression are all partner.

33. مرگ‌ آدمى‌ به‌ سبب‌ گناهان‌ ، بیشتر است‌ از مرگش‌ به‌ واسطه‌ اجل‌ ، و زندگى‌ و ادامه‌ حیاتش‌ به‌ سبب‌ نیکوکارى‌ ، بیشتر است‌ از حیاتش‌ به‌ واسطه‌ عمر طبیعى‌. 

33. mankind death as a result of his sins is more than his death as a result of the hour of death, and his life as a result of beneficent is more than his life as a result of natural life.

34. سه‌ خصلت‌ دوستى‌ را جلب‌ مى‌کند : انصاف‌ ، همراهى‌ و همدلى‌ در هنگام‌ سختى‌ و ناملایمات‌ ، پاک‌ دلى‌ و خیرخواهى‌ نسبت‌ به‌ دیگران‌.

34. three characteristics attract friendship: equity, assistance and unanimity in difficult situation, chastity and doing benevolent.

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید