حواریون در کتاب مقدس

حواریون در کتاب مقدس

 

در جای جای انجیلها حواریون مورد نکوهش و سر زنش قرار گرفته اند .

بسیاری از کلماتی که در انجیلها آمده است دور از شأن و جایگاه حواریون است . با خواندن حالات حواریون ، این سؤال در ذهن نقش می بندد که آیا در آن زمان اشخاص بهتری وجود نداشتند که تا این حد ، سست عنصر، ضعیف و ترسو نباشند ؟ یا اینکه بوده اند اما مسیح در گزینش حواریون اشتباه ورزید؟

 اکنون به توصیفاتی که کتاب مقدس از حواریون دارد توجه کنید تا صحت مدعای ما روشن گردد :

 

1-حواریون سست ایمان

« و شاگردانش چون بدان طرف می رفتند فراموش کردند نان بردارند ....عیسی این را درک نموده بدیشان گفت : ای سست ایمانان چرا در خود تفکر میکنید از آن جهت که نان نیاورده اید»

متی 16 : 5- 8

 

2-حواریون بی ایمان

 

« اما شاگردان نزد عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند : چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم عیسی ایشان را گفت : به سبب بی ایمانی شما زیرا هر آینه به شما می گویم اگر ایمان به قدر دانۀ خردلی میداشتید بدین کوه میگفتید از اینجا بدانجا منتقل شو البته منتقل میشد »

متی  17 : 19 - 20

 

3-شاگردان سخت دل

فی الفور شاگردان خود را الحاح فرمود که به کشتی سوار شده .... و تا نزد ایشان به کشتی سوار شد باد ساکن گردید چنانکه بی نهایت در خود متعجب شدند زیرا که معجزۀنان را درک نکرده بودند زیرا دل ایشان سخت بود »

مرقس 6 : 45 - 52

 

4-پطرس حواری ، شیطانی که موجب لغزش مسیح می شود

« و پطرس او را گرفته شروع کرد به منع نمودن و گفت : حاشا از تو ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شد اما او برگشته پطرس را گفت : دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می باشی »  متی 16 : 22 - 23

 

چگونه عیسی ، پطرس را شیطان می خواند و حال آنکه در توصیف پطرس می فرماید :

 « و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت کلید های ملکوت آسمان را به تو  می سپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود »

متی 16 : 18 -  19

آیا می توان باور داشت که مسیح به پطرسی که کلیدهای ملکوت آسمان را در دست دارد لقب شیطان بدهد ؟!

آیا مسیح کلیسای خود رابر شیطان بنا نمود ؟!

 

 

5-یهودا ، حواری دزد که مسیح را در مقابل سی درهم نقره تسلیم یهود کرد

 

«پس یکی از شاگردان او یعنی یهودای اسخریوطی پسر شمعون که تسلیم کنندۀ وی بود گفت :برای چه این عطر به سیصد دینار فروخته نشد تا به فقرا داده شود ؟ واین را نه از آن رو گفت که پروای فقرا می داشت بلکه از آن رو که دزد بود وخریطه در حوالۀ او و از آنچه در آن انداخته می شد بر می داشت »

یوحنا 12 : 4 – 6

 

عجیب آنکه یهودا نیز توسط خود آن حضرت دستچین شده بود و حتی این قدرت را یافته بود که هر بیماری و رنجی را شفا دهد !

« و دوازده شاگرد خود را طلبیده ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند وهر بیماری و رنجی را شفا دهند و نامهای دوازده رسول این است : .... و یهودای اسخریوطی که او را تسلیم نمود »

متی 10 : 1 - 4

 

 

6-بی اعتنایی حواریون به فرامین حضرت عیسی

 

 

« آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسمی به جتسیمانی بود رسیده به شاگردان خود گفت : در اینجا بنشینید تا من رفته در آنجا دعا نمایم .... ونزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب یافت و به پطرس گفت : آیا همچنین نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید .بیدار باشید و دعا کنید ....وآمده باز ایشان را در خواب یافت »    

متی 26 : 36 - 43

 

7-بی مهری شاگردان ، نسبت به  مسیح

 

« پس به ایشان گفت : لیکن الآن هر که کیسه دارد و همچنین توشه دان را و کسی که شمشیر ندارد جامۀ خود را فروخته آن را بخرد ....گفتند ای خداوند اینک دو شمشیر ، به ایشان گفت کافی است »

 لوقا 22 : 36 - 38

 

حواریون درمقابل دستورعیسی که همگی باید به هر قیمت شمشیری تهیه کنند بی توجهی نمودند و به آن حضرت گفتند دو شمشیر داریم . حضرت مسیح که از این بی اعتنایی حواریون سر خور شده بود از تکرار دستور، صرف نظر کرد .

8-حواریون کم جرأت و بی وفا ،ادعاهای بی مورد پطرس 

 

« آنگاه عیسی بدیشان گفت همهُ شما دربارۀ من لغزش می خورید ..... پطرس در جواب وی گفت: هر گاه همه دربارۀ تو لغزش خورند من هرگز نخورم عیسی به وی گفت : هر آینه به تو می گویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس ، سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد ، پطرس به وی گفت :هر گاه مردنم با تو لازم شود هرگز تو را انکار نکنم ،و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند »

متی 26 : 31 – 35

 

همین حواریون با تمام این وعده ها زمانی که حضرت مسیح دستگیر شد او را رها کرده و فرار را بر قرار ترجیح دادند !

« در آن وقت جمیع شاگردان او را واگذارده بگریختند »

متی 26 : 56

« اما پطرس در ایوان نشسته بود که نا گاه کنیزکی نزد وی آمده گفت : با عیسی جلیلی بودی . او روبروی همه انکار نموده گفت : نمی دانم چه می گویی .... باز قسم خورده انکار نمود که این مرد را نمی شناسم .... پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود که این شخص را نمی شناسم »                                                                    متی ۲۶ : 69 - 74  

 

باری پطرس به انکار عیسی پرداخت و حال آنکه مسیح قبلا فرموده بود که :

« اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید من هم در حضور پدرخود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود »

متی 10 : 33

آیا برا ستی ؛ مسیح ، پطرس را در حضور پدرانکارخواهد کرد ؟

آیا مسیح کلیدهای آسمان را به چنین فردی سپرد ؟

 

 

9-انکار رستاخیز مسیح

 

« و صبحگاهان ، روز اول هفته چون برخاسته بود نخستین به مریم مجدلیه که از او هفت دیو بیرون کرده بود ظاهر شد و او رفته اصحاب او را که گریه و ماتم می کردند خبر داد و ایشان چون شنیدند که زنده کشته و بدو ظاهر شده بود باور نکردند .... و بعد از آن بدان یازده هنگامی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را به سبب بی ایمانی و سخت دلی ایشان توبیخ نمود زیرا به آنانی که او را برخاسته دیده بودند تصدیق ننمودند »

 

 مرقس 16: 9 - 14

باور اینکه حواریون مسیح کوچکترین ایمانی نداشته اند و حتی درشب آخر او را واگذاشته و فرار کردند بسیار سخت می نماید محققین بر این باورند که اکثر  کتاب های عهد جدید  به روشنی متأثر از افکار پولس و یا شاگردان است ؛ پولسی که در تقابل و تضاد فکری وعقیدتی با حواریون قرار داشت

 

پولس به این نکته تصریح می کند که پس از گرویدن به مسیحیت هیچ تلاشی برای دیدن حواریون نداشته و تا سه سال با هیچ یک از حواریون ملاقاتی نداشته است(غلاطیان 1 : 17 - 19 ) و اندیشه هایش را از حواریون دریافت نکرده   (غلاطیان 1 : 11 - 17 ) و بلکه رسما به مخالفت با حواریون پرداخت (غلاطیان 2: 11 – 14 )

در آخرین قدم وی ادعا کرد که از بزرگترین حواریون نیز چیزی کم ندارد   ( اول قرنتیان 11 : 5 )

برای اطلاع بیشتر به نوشته ای درباره زندگی پولس در همین وبلاگ مراجعه کنید

 

حواریون در اسلام

 

در نقطۀ مقابل این دیدگاه ، دیدگاه اسلامی است که حواریون را افرادی خالص و پیراسته معرفی می کند .

صرف نظر از ایات قرآن که بر عظمت و شخصیت حواریون تاکید می کند روایات اسلامی نیز همین مساله را مورد تاکید قرار می دهد .

 

از امام رضا علیه السلام در مورد دلیل نامگذاری شاگردان حضرت مسیح به « حواریون » چنین نقل شده است :

به این دلیل حواری نامیده شده اند که درون خود را از آلودگی گناه زدوده و به درجه ی اخلاص رسیده بودند و با موعظه و نصیحت  به زدودن الودگی دیگران اقدام می کردند

( تفسیر صافی ، آیه ی 52 سوره ی آل عمران )

 

 

در روایت دیگری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آنان را دوازده شخص خالص و انتخاب شده برای یاوری عیسی می داند که در نصرت خداوند و رسول او کوشا ، شجاع و آماده بودند، هیچگونه ضعف و تکبری درآنان نبود ، ایمانشان از هر شک و تردیدی پیراسته بود وعیسی را با بصیرت و خلوص و جدیت وخضوع یاری می کردند .

(بحار الانوار ،ج 36 ،ص 309 ، حدیث 149 )

 

 

/ 0 نظر / 77 بازدید