بررسی و نقد آیین مسیحیت Review on Christianity

سلام و درود خدای متعال برهمه انبیایش از آدم ابوالبشر تا محمد مصطفی صلی الله علیه وآله

زن از دیدگاه مسیحیت

این نوشته در چهار بخش تنظیم شده است :

بخش اول : زن در عهد قدیم

بحش دوم : زن در عهد جدید

بخش سوم : زن از دیدگاه بزرگان مسیحی ( که خود شامل دو قسمت است : دیدگاه قدما و معاصرین )

بخش چهارم : نگاه انسانی اسلام به زن


زن در متون مقدس مسیحی

مبشرین کلیسا دائما اسلام متهم به قوانینی ضد زن میکنند

و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .

این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است

 

1-اما آیا در کتاب مقدس حقوق زن پاس داشته شده است ؟

2-منابع مسیحی چه نگرشی در باره زن را به ما ارایه میکنند ؟

3-منتقدین مسیحی که همواره نسبت به حقوق زن در اسلام اعتراض میکنند آیا به متون خود آشنایی دارند؟

 

ما در حقوق زن  سه بخش عهد عتیق و عهد جدید و متون الهیاتی مسیحی جستجو میکنیم.

 

بخش اول : زندر عهد عتیق

چنانکه گفته شد کتاب مقدس مسیحیان از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است و مسیحیان تمام آن را وحی میدانند. گر چه امروزه شریعت عهد عتیق را عمل لازم نمیدانند ولی آن را کلام خدا میشمرند و هر کسی معتقد باشد آیات شریعت کلام خدا نیست از منظر کلیسا کافر به حساب می اید. 

 

1-فروش دختر

در عهد عتیق خداوند  اجازه میدهد پدر دخترش را به مرد دیگری بفروشد :

 « اگر شخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد مثل غلامان بیرون نرود»

سفر خروج ۲۱ : ۷

 

2-دریغ از یک زن خوب

 سلیمان در کتاب جامعه می گوید :

"درمیان هزار مرد می توان یک مرد خوب می توان یافت اما در میان همه زنان یک زن خوب هم یافت نمی شود."    جامعه 7 : 28

 

 

3-ازدواج اجباری

"   اگر مردی به دختری که نامزد نشده تجاوز کند و در حین عمل غافلگیر شود باید به پدر دختر 50 مثقال طلا بپردازد و با آن دختر ازدواج کند و هرگز نمی تواند او را طلاق دهد. "   تثنیه 22 : 28 – 29

 

4-زنان ناپاک

 

     " و اگر زنی جریان دارد! ... هر که او را لمس کند تا شب نجس باشد ! و بر هر چیزی که در حیض خود بخوابد نجس باشد و بر هر چیزی بر آن بنشیند نجس باشد و هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل  کند و تا شب نجس باشد. و هر که چیزی را که او بر آن نشسته بود لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل کند و تا شب نجس باشد. و اگر آن بر بستر باشد یا بر هر چیزی که او بر آن نشسته بود چون آن چیز را لمس کند  تا شب نجس باشد "

(لاویان 15:19 تا آخر)

 

 

بخش دوم : زن در عهد جدید

 

1-نظام طبقاتی زن و مرد

 

" ۳امّا میخواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد است، و سر مسیح ...مرد نباید سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خداست؛ امّا زن، جلالِ مرد است.۸زیرا مرد از زن پدید نیامده، بلکه زن از مرد پدید آمده است؛۹و مرد برای زن آفریده نشده، بلکه زن برای مرد آفریده شده است.۱۰از همینرو، و بهخاطر فرشتگان، زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد"

اول قرنتیان 11: 3-10

 

2-اطاعت زن

 

زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدا هستیم !

 

«ای زنانشوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند»

(افسسیان 5 :24-22)

 

 

3-حکومت مرد بر زن ، مجازاتی خدایی برای زن

وقتی در ابتدای پیدایش انسان آدم و حوا گناه کردند خداوند برای هر یک جریمه ای مقرر کرد

«و به زن گفت: درد و حمل تو را بسیار افزون گردانم با درد، فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی  خواهد کرد» (پیدایش باب 3)

 

 

 

4-تعلیم و رستگاری زن

زن یکبار فریب خوردپس دیگر ساکت باشد و تعلیم ندهد :

11 زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. 12 و زن را اجازت نمیدهم که تعلیم دهد بلکه در سکوت بماند. 13 زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوّا و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. 15 اما به زاییدن رستگار خواهد شد.

(او‌ّل تیموتاؤس فصل 2: 11-15)

 

 

زنان باید در کلیسا خاموش بمانند. آنان مجاز به سخن گفتن نیستند، بلکه باید چنانکه شریعت میگوید، مطیع باشند.۳۵اگر دربارۀ مطلبی سؤالی دارند، از شوهر خود در خانه بپرسند؛ زیرا زنان را حرف زدن در کلیسا قبیح است .

اول قرنتیان 14: 34- 35

 

5-حجاب

۵و هر زنی که سرنپوشیده دعا یا نبوّت کند، سر خود را بیحرمت کرده است؛ این کار او درست مانند این است که سر خود را تراشیده باشد اگر زنی سر خود را نمیپوشاند، پس اصلاً موهای خود را بچیند؛ و اگر برای زن شرمآور است که موهایش را بچیند یا بتراشد، پس باید سر خود را بپوشاند.۷مرد نباید سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خداست؛ امّا زن، جلالِ مرد است.۸زیرا مرد از زن پدید نیامده، بلکه زن از مرد پدید آمده است؛۹و مرد برای زن آفریده نشده، بلکه زن برای مرد آفریده شده است.۱۰از همینرو، و بهخاطر فرشتگان، زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد

اول قرنتیان 11: 5-10

 

 بخش سوم : زن در کلام رهبران مسیحی

 

1-زن در نگاه آباء کلیسا :

 

ترتولیانس یکی از آبا مهم و با نفوذ کلیسا است در باره زن چنین میگوید :

 «زن  دری است  که دیو از آن به درون میآید »

(تاریخ تمدن ، ج 3 ، ص 717)

 

 

و نیز گوید :

"  تو دروازه ی شیطانی ، تو آنکس را که  شیطان جرأت نداشت از رو به رو مورد حمله قرار دهد مجاب کردی  به سبب تو بوده که پسر خدا ناگریز به مردن شده !! تو باید پیوسته  جامه ی سوگ و ژنده به تن داشته باشی "

( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )

 

آگوستین قدیس که شاید بتوان وی را برجسته ترین عالم  مسیحی در تمام اعصار نامید معتقد بود در باره زن می گوید:

 

" زن حیوانی است که  نه استحکام دارد و نه استواری ، زن از بدی تغذیه می کند و سر  آغاز همه ی دعاوی و مخالفتها است و راه و طریق هر گونه فساد اخلاق است. "

                                                                                                                                               (جنس دوم، ج 1،ص28 و ص168)

 

ویل دورانت می نویسد :

"در نظر کشیشان و عالمان الاهی این قرون هنوز زن همان مقامی را داشت که در نظر یوحنای زرین دهان و پاتریارک قسطنطینه یعنی : شری ضروری ، وسوسهای طبیعی ، مصیبتی مطلوب ، خطری خانگی ،جذبهای مهلک و آسیبی رنگارنگ"

(تاریخ تمدن، ج 4 ص 1111)

 

 

توماس آکویناس پر آوازه ترین دانشمند مسیحی در قرون وسطی می گفت :

" جنس مونث در واقع مذکری است که منحرف شده است؛ زن محتملا نتیجه نقصی است در قوه تولیدی مرد."

( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311)

 

"زن فقط موجودی تصادفی و ناقص و نوعی مرد نقص دار است." (جنس دوم/سیمون دوبووار/ج 1،ص 159)

 

 " زنان در عقل و اراده ضعیف ترند، در همه چیز محتاج مرد هستند مردان فقط برای تولید نیاز به زن دارند !"

( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311 )

 

 

 " مرد آغاز زن و انجام وی است همان طور که خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است .... زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد، و حال آنکه یک نفر برده چنین نیست...."

 ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1111 )

 

مارتین لوتر به عنوان سرآمد اصلاح طلبان کلیسای مسیحی بر  این اعتقاد بود:

"زنان باید در خانه بمانند ، آفرینش زنان بر این دلالت دارد ، آنها لگنهای پهن دارند تا بر روی آن بنشینند و خانه داری کنند بچه به دنیا بیاورند و بزرگ کنند."

(اصلاحات/سارا فلاورز/ص 91)

ژان ژاک روسو  متفکر نامدار سوئیسی :

"زنان فاقد ویژگیهای  شهروندی اند یعنی خصوصیاتی مانند عقل ، نیرو و خود مختاری طبیعتا مردانه اند "

(مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی / یان مکنزی  و دیگران / ص 358)

 

 

2-زن در نگاه اندیشمندان مسیحی معاصر

 

اگر چه کلیسا به خاطر فشارهای جوامع ، مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردید اما با این حال هنوز هم می توان در کلمات  جناب پاپ و سایر شخصیتهای برجسته و صاحب نظران کلیسا همان دیدگاه ها را یافت !

 

به عنوان مثال درهمین قرن بیستم شخص پاپ اعلام داشت: " بین زندگی مادر و حیات فرزند باید نخستین را فدا کرد ، در واقع مادر که غسل تعمید یافته می تواند به بهشت برود در حالی که جنین برای همیشه به برزخ اختصاص یافته است"

( جنس دوم ،  ج 1 ، ص 206 )

 

بخش چهارم : زن در نگاه اسلام

 

در پایان بحث به گوشه ای از نگاه زیبا و ارزشی اسلام به زن میپردازیم :

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :

بهترین شما کسانی هستند که برای زنان خود بهتر باشند 

( بحار الانوار ج 100 ص 226 )

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :

جبرئیل آن قدر در خصوص زن سفارش کرد، تا بدان جا که فکر کردم طلاق زن بدون ارتکاب عمل زشت ( زنا ) روا نیست  

( مکارم الاخلاق ص 126 )

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :

              نشستن مرد پیش عیالش بهتر است نزد خدا از عتکاف در این مسجد من .

( تنبیه الخواطر 2 / 122 )

 

امام کاظم علیه السلام :

غضب خداوند برای هیچ گناهی مانند غضبی که در رابطه با رعایت نکردن حق زنان و کودکان می کند نیست.

( وسائل الشیعه ج 15 ص 202 )

 

 

 

  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٤
تگ ها : زن و مسیحیت